۳ شهریور
۱۳۹۷

USB Interface یا رابط USB در دستگاه های ضبط کننده چیست؟

USB Interface یا رابط USB یکی از رایجترین رابط های دیجیتال است که تقریبا همه به واسطه استفاده گسترده از آن در سیستم های کامپیوتری با آن آشنا هستند. رابط USB در دستگاه های ضبط کننده چه وظایفی دارد؟ در دستگاه های DVR و NVR رابطه USB معمولا دو وظیفه مهم دارد: وظیفه اول، اتصال […]

Read More